Privacy – Parkrand Apotheek – Amsterdam

Parkrand Apotheek

Ekingenstraat 21 1069DA Amsterdam Tel:020-6190083 Fax:020-6199216

Privacy

Inleiding

In onze apotheek hechten wij er veel belang aan dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee we u kunnen identificeren, bijvoorbeeld uw Burgerservicenummer, naam en adresgegevens, maar ook gegevens over uw gezondheid en medicatie- en/ of hulpmiddelengebruik. Om u kwalitatief optimale zorg te kunnen bieden en vooral ook om een veilig medicatiegebruik te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk dat uw gegevens worden opgenomen en bewaard in een aantal zorgsystemen. Onze apotheek hanteert daarbij de door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorgeschreven privacy normen.

In deze privacy statement leggen wij uit welke gegevens worden verwerkt en waarom, aan wie uw gegevens worden verstrekt, hoe lang uw gegevens worden bewaard en wat uw rechten zijn.

Welke gegevens worden verwerkt?

Naast gegevens over uw persoon, zoals uw naam, geboortedatum en contactgegevens, leggen wij ook gegevens van uw zorgverleners en zorgverzekeraar vast, alsmede medische gegevens, daaronder begrepen uw medicatie en de aandoening waarvoor de medicatie wordt voorgeschreven. Op onze website kan gebruik worden gemaakt van ‘cookies’.

Waarom worden uw gegevens vastgelegd?

Onze apotheek gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden:

 • om medicatie en/ of hulpmiddelen aan u te kunnen en mogen verstrekken;
 • om via geautomatiseerde systemen ten behoeve van uw veiligheid mogelijke interacties van medicatie in kaart te brengen;
 • om onderzoek te kunnen verrichten naar optimaal en veilig gebruik van medicatie en om u daarover te kunnen informeren;
 • om de kwaliteit van onze dienstverlening te onderzoeken en te verbeteren;
 • om betaling voor onze dienstverlening via uw zorgverzekering te verkrijgen;

Aan wie kunnen uw gegevens worden verstrekt?

Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Al onze medewerkers die cliëntgegevens verwerken of daarvan kennis nemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding.

 • Naast de apotheker en, indien nodig, diens waarnemer hebben de in de apotheek werkzame personen, zoals de apothekersassistenten toegang tot uw persoonsgegevens, voor zover zij daartoe door de apotheker zijn gemachtigd. De apotheker kan met een andere zorgverlener overleggen over uw behandeling.
 • Een dienstapotheek en/of regioapotheek, indien die buiten reguliere openingstijden van onze apotheek medicatie of hulpmiddelen aan u levert.
 • De leverancier van uw medicatie, zoals de groothandel, een centrale apotheek waar uw medicatie al dan niet gedoseerd wordt verpakt, een bereidingsapotheek, een automaat voor hulpmiddelen en ook de bezorgdienst.
 • Uw zorgverzekeraar zodat wij de kosten van uw medicatie rechtstreeks kunnen declareren.
 • Wij maken verder gebruik van verschillende software producten. Met behulp van deze software kunnen wij onze zorgverlening administreren, declareren, contact onderhouden met andere zorgverleners en onze leveranciers. Wij hebben verwerkersovereenkomsten met de software providers gesloten, waarin uw privacy wordt gewaarborgd.
 • Via het Landelijk Schakelpunt kunnen uw zorgverleners medische informatie over u raadplegen in elkaars systemen. Dat is alleen toegestaan, indien dit noodzakelijk is voor uw behandeling en als u daarvoor toestemming heeft gegeven via ikgeeftoestemming.nl.
 • Persoonsgegevens kunnen eveneens worden verstrekt aan derden als daartoe een verplichting bestaat op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 • Indien uw medicatie, medicatieoverzicht etc. aan de balie aan iemand anders mag worden afgeleverd, dient u hiervoor toestemming te geven (F 3042.2).

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers, waaronder het medicatiedossier, 20 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer cliënt bij ons bent, worden de gegevens vernietigd. Indien u cliënt blijft, bewaren wij de persoonsgegevens in het kader van toekomstige medicatie uitgaven.

Voorkomen van misbruik

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Via logging houden wij bij wie uw gegevens in heeft gezien. Deze logging wordt minimaal 5 jaar bewaard.

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht op (electronische) inzage in uw gegevens. Ook heeft u recht tot verbetering, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om informatie te krijgen wie uw gegevens heeft ingezien (logging). Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.Om er zeker van te zijn dat het verzoek door uzelf is gedaan, kunnen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen.

Vragen?

Voor algemene informatie over privacy, over de AVG en over beveiliging, verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Voor specifieke vragen of opmerkingen over uw privacy bij de apotheek of de beveiliging van onze systemen kunt u contact met ons opnemen via info@parkrandapotheek.nl.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement te wijzigen Ons statement is ook te vinden op onze website.
© 2020